Обучение по професия “Екскурзовод”

На 20.07.2019 г. стартира обучение по професия “Екскурзовод”, за придобиване на трета степен на професионална квалификация. Обучението е с продължителност 4 месеца, дистанционна форма на обучение. За повече информация- теле 0886838096, Конова

Обучение по дигитална компетентност през месец март

През месец март в учебния център ще се проведе обучение по дигитална компетентност, по проект на АЗ, обучение на заети лица с ваучери. Срок на обучение- 45 часа. Форма-съботно -неделна. Срок на записване- до 04 март 2019. Телефони за контакти: 0886838096 и 0889078614, или на ел.поща: rdc@abv.bg

Участие в първата кампания на МОН за обучение на педагогически специалисти-ноември -декември 2018

Център за регионално развитие ООД сключи договори за провеждане на обучения на педагогически специалисти по одобрени от МОН теми със следните регионални управления по образование: град Враца, град Бургас, град Благоевград, град Велико Търново, град Добрич, град Русе и София-регион.
Очакваме ползотворна съвместна дейност в първата кампания на МОН по
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По тематична област 18-0001-001 �?новативни методи в преподаването:
Тема “Разработване и прилагане на интерактивни форми и методи в процеса на обучение и оценяване”
Форма на провеждане-Присъствена, Продължителност 16 часа, 1 кредит

Формирани групи за обучение в град Смолян, в СПГТС на 24.11-25.11.18, град Ловеч ПЕГ “Екзарх Йосиф” на 01.12 и 02.12.2018 в град Кнежа , в ПГЗ на -8.12 и 09.12. 2018 и в град Гоце Делчев на 08.12. и 09.12.18г.

Тема ” Професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците”
Форма на провеждане - Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, 1 кредит
Период: 15.12.2018-16.12.2018

Тематична област 18-001-002 Позитивна училищна среда
Тема “Приобщаващото образование, или как да обикнем различните”
Форма на провеждане: Присъствена, Продължителност:16 часа, 1 кредит
Период: 24.11.2018-25.11.2018

Тема “Ефективни стратегии за комуникация и работа с родители”
Форма на провеждане- Присъствена, Продължителност: 16 часа, 1 кредит
Период: 17..11.2018-18.11.2018

Тематична област 18-001-003 Съвременни методи на управление
Тема ” Екип и екипно взаимодействие”

Форма на провеждане: Присъствена, Продължителност:16 часа, 1 кредит
Период: 10.11.2018-11.11.2018

Тема “Новите моменти в кариерното развитие на педагогическите специалисти”
Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност:16 часа, 1 кредит
Период:01.12.2018-02.12.2018

Обучение педагогически специалисти месец юни 2018

През месец юни 2018 организираме следните квалификационни курсове и семинари:

1. На тема „?зграждане и развитие на успе?ен учителски екип” – 16 часа, присъствена форма, един кредит, предназначен за директори и помощник директори- семинарна форма/изнесено обучение. Място на провеждане :Парк хотел „Асеневци”, гр. Велико Търново, Дата : 18.06-19.06.2018 Цена : 165лв

2. На тема :”Психологически аспекти за действия при извънредни ситуации с чове?ка и без чове?ка намеса”- предназначена за всички педагогически специалисти – 16 часа, присъствено обучение, един кредит, семинарна форма/изнесено обучение/ или на място , в училище. Обучението е насочено към овладяване на поведение на педагогическите специалисти при терористични акции; агресивно поведение на родители на територията и извън територията на училището и др. Подробна информация – в прикачения файл. Дати 20.06-21.06.2018 и/или 26.06.18 -27.06.18.в Парк хотел „Асеневци” гр. Велико Търново,

Цена на обучението на място- 65 лв на участник, за изнесеното обучение в Парк хотел „Асеневци”: 165лв

3. ?зграждане и развитие на успе?ен учителски екип” – 16 часа, присъствена форма, един кредит, предназначен за директори и помощник директори- семинарна форма/изнесено обучение. Място на провеждане :хотел „Рударци”, /над плувния басейн/село Рударци , област Перник, Дата : 27.06-28.06.2018 Цена : 155лв

4. На тема :”Психологически аспекти за действия при извънредни ситуации с чове?ка и без чове?ка намеса”- предназначена за всички педагогически специалисти – 16 часа, присъствено обучение, един кредит, семинарна форма/изнесено обучение/ или на място , в училище. Обучението е насочено към овладяване на поведение на педагогическите специалисти при терористични акции; агресивно поведение на родители на територията и извън територията на училището и др. Подробна информация – в прикачения файл. Дати 19.06-20.06.2018 и 26.06.18 -27.06.18.в хотел „Рударци” село Рударци, област Перник

Цена на обучението на място- 80 лв на участник, за изнесеното обучение в хотел „Рударци”: 155лв
Заявка за обучение
?нформация за тези и други одобрени от МОН програми на Центъра можете да получите на този адрес http://iropk.mon.bg/public/search , както и на сайта на Центъра http://www.crr-bg.com/

Нова програма за обучение на педагогически специалисти

Министерството на образованието и науката одобри нова програма за обучение на педагогически специалисти на тема “Приобщаващото образование, или как да обикнем различните”.Продължителност на обучението 16 учебни часа.
Брой кредити:1 Обучението се провежда в следните форми:присъствена; дистанционна; частично присъствена.
Обучението е предназначено за всички категории педагогически специалисти.
Обучение по темата ще се проведе на 10.03.2018-11.03.2018 г. от 10.00 ч. в залата на Център за регионално развитие. Цена на участник - 85 лв.
Вариант за изнесено обучение - в хотел - ресторант Рударци с включена нощувка, обяд, вечеря и закуска, кафе - паузи- цена 137 лв. на участник.

Курс по “Оперативно счетоводство”

В началото на месец октомври 2017 започна обучението по “Оперативно счетоводство” в град Неделино, обл.Смолян по програмата на Агенцията по заетост “Ваучери за заети лица”. Обучението е с предолъжителност 960 часа и ще завър?и на 03.04.2018г.

Новини

Обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на тема „Работа с деца със специални образователни потребности” се проведе на 01-02.04.2017г.(16 уч.часа) в конферентната зала на хотелски комплекс „БР�?З 2” гр. Варна.

На 01.04.2017г. Център за регионално развитие ООД проведе обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в град Берковица на тема „Превенция на конфликтите в училищна среда”.

Център за регионално развитие ООД проведе обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в Професионална гимназия „Златю Бояджиев”-гр.Брезово на тема “Управление на качеството в професионалното обучение”

През месец януари 2017г. в сайта на МОН беше публикуван информационният регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Всичките деветнадесет разработени от “Център за регионално развитие” ООД програми бяха одобрени и публикувани в регистъра на сайта http://iropk.mon.bg/public/search

През месец септември 2016г в Център за регионално развитие ООД бе�?е разработена и внедрена вътре�?на система за управление на качеството съобразно изискванията на стандарта ISO 9001:2008iso-crr-ood-1.jpg

На 20.07.2016г. Център за регионално развитие ООД проведе втора сесия за индивидуално консултиране- екипна супервизия на персонала, предоставящ социални услуги във връзка с реализацията на проект № BG05М9ОР001-2.002-0039-С001: „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж, гр. Етрополе – алтернатива за достоен и независим живот“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

korica-2016.jpg�?злезе от печат второто издание на “Наръчника на охранителя”. 2016г.
На 20.04.2016г. “Център за регионално развитие” ООД проведе групова супервизия на персонала, предоставящ социални услуги във връзка с реализацията на проект: „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж, гр. Етрополе – алтернатива за достоен и независим живот“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 25.04.2016г. и 26.04.2016г. “Център за регионално развитие” ООД проведе въвеждащо обучение на персонал за предоставяне на социалните услуги, Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на кандидатствалите за персонал по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на чове�?ките ресурси“ 2014-2020 г. към СО- район „Овча купел“

В периода от 11.04.2016г. до 13.04.2016г. “Център за регионално развитие” ООД проведе обучение на екипа на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по проект на Община Силистра по Процедура „Независим живот”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През месец септември 2014 г. приключи обучението на 27 безработни лица от град София и Казанлък по проект ESF – 1113 – 01 – 07010 „Ключовата роля на квалификацията за повишване на производителността и стопански просперитет” , схема „Ново работно място”.
През месец октомври 2014 г. екипът на Центъра за професионално обучение-служители и преподаватели се включиха в обучението, организирано от НАПОО за овладяване на умения за по-ефективно управление на дейностите.

В периода от 11.04.2016г. до 13.04.2016г. “Център за регионално развитие” ООД проведе обучение на екипа на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” по проект на Община Силистра по Процедура „Независим живот”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на чове�?ките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На 25.04.2016г. и 26.04.2016г. “Център за регионално развитие” ООД проведе въвеждащо обучение на персонал за предоставяне на социалните услуги, Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на кандидатствалите за персонал по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. към СО- район „Овча купел“

На 20.04.2016г. “Център за регионално развитие” ООД проведе групова супервизия на персонала, предоставящ социални услуги във връзка с реализацията на проект: „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж, гр. Етрополе – алтернатива за достоен и независим живот“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ваучерно обучение

ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2- „ОБЩУВАНЕ НА ЧУЖД? ЕЗ?Ц?“
Английски език
TOTAL ENGLISH – Longman Ниво - ELEMENTARY A1
С продължителност не по-малка от 100 учебни часа
TOTAL ENGLISH – Longman Ниво - PRE-INTERMEDIATE A2
С продължителност не по-малка от 100 учебни часа
TOTAL ENGLISH – Longman Ниво – INTERMEDIATE B1
С продължителност не по-малка от 100 учебни часа

ПО КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 4- „Д?Г?ТАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ“

1.НА?МЕНОВАН?Е НА ОБУЧЕН?ЕТО: „ОСНОВ? НА ТЕКСТООБРАБОТКАТА”
С продължителност не по-малка от 45 учебни часа
2.НА?МЕНОВАН?Е НА ОБУЧЕН?ЕТО: „РАБОТА С ЕЛЕКТРОНН? ТАБЛ?Ц?”
С продължителност не по-малка от 45 учебни часа
3.НА?МЕНОВАН?Е НА ОБУЧЕН?ЕТО: „РАБОТА С ПР?ЛОЖН? ПРОГРАМ?”
С продължителност не по-малка от 45 учебни часа
4.НА?МЕНОВАН?Е НА ОБУЧЕН?ЕТО: „ТЪРСЕНЕ ? НАМ?РАНЕ НА ?НФОРМАЦ?Я В ?НТЕРНЕТ ? С?ГУРНОСТ НА ?НФОРМАЦ?ЯТА”
С продължителност не по-малка от 45 учебни часа
5.НА?МЕНОВАН?Е НА ОБУЧЕН?ЕТО:„ОБЩА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ”
С продължителност не по-малка от 45 учебни часа